شماره حساب ها

ردیف

نام بانک

نوع حساب

شماره حساب

شعبه

کد شعبه

1

اقتصادنوين

جاري

106-2-63177-1

 

حافظ

106

 

2

ملي

جاری سیبا

 0104970923007

بورس تهران

695

3

سامان

جاري

849-40-93937-1

سی تیر تهران

849

4

تجارت

جاري

0156353108

حافظ جنوبی

110

5

ملت

جاري جام

1207303740

بورس تهران

62059

6

پاسارگاد

جاري

256-11-306246-1

حافظ

256

7

کشاورزي

جاري مهر

461237923

سی تیر تهران

1156

8

صادرات

جاري سپهر

0103495145008

حافظ

1986

9

پارسيان

جاري

0210001167007

حافظ

1039/5

10

آینده

جاری 

0100013163007

بازار موبایل

203

 11

سپه 

جاری 

 1520070

 حسن آباد

 531

12 

دی 

جاری 

0100003156003

هتل بزرگ تهران

0118